Štúdium MBA program HR management – buďte špecialistom

Chcete sa stať špecialistom v odbore pri vedení ľudí? Spoznajte lepšie sami seba aj ostatných a pripravte sa na prácu so zamestnancami. Manažment ľudských zdrojov alebo management Human Resources vám odovzdá skvelé metódy personálnej práce. Marketing, andragogiku aj prijímacie pohovory budete mať v malíčku. HR je odbor, ktorý sa stále vyvíja. Štúdium MBA program HR manažment je stávkou na istotu.

Či už ste riadiaci pracovník v oblasti vzdelávania a HR, alebo sa na tento post ešte len chystáte, uplatnenie absolventov po absolvovaní štúdia MBA program HR management je skvelé. Pripraví vás na pozícii training špecialistu aj personálneho manažéra. Osvojíte si širokú oblasť leadershipu aj riadenie výkonu, kvality a rozvoja, oblasť ekonomiky a management podniku, strategický management, management firemných financií i cestovného ruchu, rozvoj ľudských zdrojov i manažérsku psychológiu. Zvládnete aj marketing a brand management.

Human Resources Management

HRM alebo Human Resources Management je skratka pre riadenie ľudských zdrojov a zahŕňa všetky procesy riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Niekedy sa tiež zjednodušene označuje pojmom personalistika. Celkovú koncepciu personálnej práce si môžete osvojiť vďaka štúdiu MBA program HR management. Jej predchodcom bola personálna administratíva a personálne riadenie. Riadenie ľudských zdrojov zahŕňa celý rad postupov a metód riadenia pre prácu s ľuďmi v organizácii.

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov posunulo význam človeka v organizácii na pozícii najdôležitejšieho podnikového zdroja. Nejde teda len o jeho zložku založenú v personálnych záznamoch. HR management kladie dôraz na riadiace a koncepčné činnosti. Na to navodzuje koncept Riadenia ľudského kapitálu – HCM, ktorý prehlbuje dôraz kladený na znalosti človeka pre organizáciu a ich systematický rozvoj. MBA štúdium je flexibilné, zvládnete ho aj pri práci, voliteľné predmety si vyberiete.

Zvýšenie kvalifikácie v oblasti personalistiky

Riadenie ľudských zdrojov sa netýka len personálnych riaditeľov a pracovníkov personálneho útvaru, ale týka sa všetkých manažérov v organizácii. Personalistika úzko nadväzuje na management organizácie. Vďaka zvýšeniu kvalifikácie v oblasti personalistiky si osvojíte náležitosti organizačnej štruktúry a personálnej administratívy, evidencie zamestnancov, ich vzdelávanie a rozvoj kvalifikácie, rôzne sociálne programy, zamestnanecké benefity a personálne plánovanie.

Personalistika v praxi

Študenti MBA programu HR management na Cardiff Academy získajú prehľad o adaptácii zamestnancov, ich motivácii a stimulácii, vzdelávaní a spôsobe odmeňovania s dôrazom kladeným na využitie v praxi. Zahŕňa pracovné podmienky zamestnancov, pracovný čas, jej rozvrhnutie, výnimky, nadčasy, nočnú prácu i problematiku flexibilnej formy zamestnávania, riešenia konfliktov a sťažností a poznatky manažérskej psychológie týkajúcej sa starostlivosti o zamestnancov na zabezpečenie ich pracovnej spokojnosti.

Komunikačné technológie a robotizácia

Dozviete sa, ako reagovať na vývoj komunikačných technológií, robotizáciu aj medzigeneračnú obmenu. Preskúmate trendy, ako sú agilné riadenie, alternatívna pracovná sila, superjobs aj mindfullness. Preveríte si význam koučovania i age managementu pre dosiahnutie konkurenčnej výhody, budovania značky a podpory medzigeneračnej spolupráce. Naučíte sa strategicky myslieť, riadiť projekty, čeliť zmenám a využívať potenciál inovácií na maximum. Zistíte, ako rozvíjať svoju osobnosť, byť efektívnejšie, úspešnejšie a spokojnejšie v profesijnom i osobnom živote.