ZDIEĽAŤ

RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom, alebo pôžičkou tá, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných dátach (suma úveru a doba na ktorú je poskytnutý).

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby , ale aj poplatky , ktoré sú spojené úverom alebo pôžičkou. Túto základnú informáciu musí banka resp. splátková spoločnosť poskytnúť spotrebiteľovi už pri ponuke úveru alebo pôžičky. V prípade , ak RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa úver v zmysle zákona 129/2010 za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom.

RPMN je banka alebo splátková spoločnosť povinná uvádzať pri úveroch a pôžičkách, na ktoré sa vzťahuje zákon o spotrebiteľských úveroch. S údajom RPMN sa však klienti môžu stretnúť aj napr. pri hypotekárnych úveroch a pod.

Ktorý úver je výhodnejší?

Cena nakupovaného tovaru, alebo služby predstavuje jedno z mnohých kritérií pri jeho výbere, ktorému spotrebitelia prikladajú veľkú váhu. V prípade úverov (resp. pôžičiek) je ich cenou úroková miera (vyjadrená v %) na základe, ktorej sa vypočíta úrok (suma v eurách) zaplatený banke alebo splátkovej spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že klient často platí okrem úroku aj iné poplatky súvisiace s úverom (vedenie úverového účtu, poplatok za vybavenie úveru, poistenie úveru a pod.), úroková sadzba nepodáva presný obraz o celkovej cene úveru.

Lepším ukazovateľom ako úroková miera je práve Ročná percentuálna miera nákladov (alebo RPMN), ktorá okrem úrokovej miery zahŕňa aj poplatky spojené s úverom (resp. pôžičkou). RPMN udáva hodnotu úveru v percentách.

Ak porovnávame viaceré úvery, cenovo výhodnejší je ten úver, ktorý má nižšiu hodnotu RPMN. Pri rozhodovaní podľa RPMN podmienkou je, že sa rozhodujeme medzi úvermi, alebo pôžičkami s rovnakou dobou splatnosti a s rovnakou sumou. Rozhodovať sa medzi úverom vo výške 1000 EUR požičaným na 12 mesiacov a úverom vo výške 1600 EUR požičaným na 24 mesiacov podľa RPMN nemá zmysel, pretože vstupné parametre nie sú rovnaké.

Podľa zákona o spotrebiteľských úveroch musí byť RPMN uvedená v zmluve. Ak zmluva je uzavretá podľa tohto zákona a neobsahuje hodnotu RPMN, úver je považovaný za bezúročný, t.j. klient je oprávnený splácať len požičanú sumu bez úrokov.

Kedy nám RPMN nepomôže?

Pomocou ukazovateľa RPMN dokážeme pomerne jednoducho určiť ktorý úver, resp. pôžička je pre spotrebiteľa výhodnejšia iba v prípade, ak vstupné údaje (suma úveru a doba splatnosti sú rovnaké. Porovnávať úvery s rôznou dobou splatnosti alebo na inú sumu na základe RPMN nemá zmysel.

Napríklad úver s vyššou sumou alebo úver s kratšou dobou splatnosti má zvyčajne nižšiu hodnotu RPMN, ako úver s nižšou sumou alebo dlhšou dobou splatnosti.

Aj preto sa výnimočne nájdu spoločnosti, ktoré používajú neštandardné obdobia (13 mesiacov, 20 mesiacov), aby porovnávanie nebolo jednoduché.

Zároveň RPMN predstavuje skutočné náklady spojené s úverom len v situácii, ak sa vstupné parametre počas úverového vzťahu meniť nebudú. Pri väčšine spotrebiteľských úveroch je úroková sadzba daná na celé obdobie avšak poplatky sa môžu meniť aj počas úverového vzťahu.
Tip: „dvakrát meraj a raz rež“

Skôr ako sa rozhodnete pre konkrétny úver alebo pôžičku:

1. Zvážte, akú sumu si chcete požičať a na aké obdobie sa chcete zadlžiť.
2. Následne navštívte viacero bánk a nechajte si vypracovať predbežnú ponuku s rovnakou sumou a rovnakou dobou splatnosti. (Banky ako aj iné spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery sú povinné poskytnúť predzmluvné informácie, kde okrem iného nájdete aj výšku RPMN).
3. Pred samotným rozhodnutím si prečítajte zmluvy a obchodné podmienky.
4. Ak sa rozhodujete na základe ceny, vyberte si úver s najnižšou hodnotu RPMN
Zdroj: Slovenská banková asociácia (SBA)

ZDIEĽAŤ