Ekonomický vývoj za január 2011

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v poslednom štvrťroku 2010 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,5 %, Foto: SXC

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa rýchleho odhadu Eurostatu vzrástla v januári na 2,4 %.

Hrubý domáci produkt eurozóny v poslednom štvrťroku 2010 podľa predbežných údajov Eurostatu medziročne vzrástol o 2,0 % (v 3. štvrťroku o 1,9 %) a medzikvartálne o 0,3 % (v 3. štvrťroku o 0,3 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu januára zhodnotil. Rada guvernérov ECB na februárovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP sa v januári v Českej republike podľa predbežných údajov Českého štatistického úradu znížila na 1,9 % a v Maďarsku podľa predbežných údajov Maďarského štatistického úradu poklesla na 4,0 %. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu vo 4. štvrťroku 2010 v Českej republike vzrástol hrubý domáci produkt medziročne o 2,9 % (v 3. štvrťroku o 2,8 %) a v Maďarsku o 2,4 % (v 3. štvrťroku o 2,2 %). Výmenné kurzy českej koruny, poľského zlotého a maďarského forintu sa oproti euru v januári zhodnotili. Magyar Nemzeti Bank rozhodla aj v januári opäť o zvýšení základnej úrokovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu na 6,0 %. Rozhodnutie o zvýšení referenčnej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu na 3,75 % prijal aj Narodowy Bank Polski. Kľúčové úrokové sadzby v Českej republike zostali v januári na nezmenenej úrovni.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v poslednom štvrťroku 2010 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,5 % (v 3. štvrťroku o 3,8 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 0,9 %. Celková zamestnanosť v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 vzrástla o 0,5 % (v 3. štvrťroku pokles o 0,7 %), pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom bola vyššia o 0,3 %. Rast HDP bol v poslednom štvrťroku v porovnaní s očakávaniami miernejší, pričom vývoj zamestnanosti bol v súlade s očakávaniami.

Medziročný pokles cien priemyselných výrobcov pretrvával na Slovensku aj v decembri, predovšetkým v dôsledku zápornej medziročnej dynamiky cien energií. Na medziročnej báze sa však pokles spomalil predovšetkým v dôsledku miernejšieho zníženia cien energií a zvýšenia medziročnej dynamiky cien produktov priemyselnej výroby. Medziročné tempo rastu cien nerastných surovín a vodného a stočného sa spomalilo. Ceny stavebných prác a ceny stavebných materiálov si zachovali rovnakú medziročnú dynamiku ako v novembri. Medziročný nárast cien poľnohospodárskych výrobkov v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazne poklesol.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhoršilo. Deficit bežného účtu bol negatívne ovplyvnený záporným saldom obchodnej bilancie. Mierne zhoršenie zaznamenala aj bilancia bežných transferov. Naopak zlepšenie salda v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenala bilancia služieb, ako aj bilancia výnosov. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v decembri opäť zrýchlila, čo bolo spojené čiastočne s bázickým efektom. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom došlo k nárastu produkcie v energetike a v odvetviach priemyselnej výroby. Stavebná produkcia sa v decembri na medziročnej báze nezmenila. Medziročné tempo rastu tržieb sa v decembri mierne zrýchlilo, predovšetkým v dôsledku pozitívneho vývoja dynamiky tržieb v odvetviach priemysel, doprava a stavebníctvo. K spomaleniu medziročnej dynamiky tržieb došlo v odvetví veľkoobchodu a predaja motorových vozidiel. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol. Pozitívne bol jeho vývoj ovplyvnený výrazným zvýšením dôvery v priemysle v súvislosti s očakávaným nárastom priemyselnej produkcie. Vzrástol aj indikátor dôvery v maloobchode a v službách. Pokles zaznamenal indikátor dôvery v stavebníctve a znížila sa aj spotrebiteľská dôvera.

Medziročná dynamika nominálnej, ako aj reálnej mzdy sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila. Spomalenie medziročného rastu zaznamenali všetky sledované odvetvia okrem dopravy a skladovania, pričom nominálna mzda v odvetví informácie a komunikácie poklesla. Medziročný pokles zamestnanosti v priemere za vybrané odvetvia sa aj v decembri naďalej zmierňoval. Nárast zamestnanosti v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 pretrvával v odvetviach priemysel a doprava a skladovanie. Miera evidovanej nezamestnanosti v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 12,5 %.

Z hľadiska sektorového členenia bol vývoj vkladov v decembri podobný, keď vzrástol objem vkladov nefinančných spoločností, ako aj vkladov domácností. V oboch sektoroch naďalej pretrvávala kladná medziročná dynamika. V rámci sektora nefinančných spoločností výrazne vzrástli predovšetkým najlikvidnejšie vklady, ale aj vklady s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Domácnosti tiež preferovali vklady splatné na požiadanie a v rámci viazaných vkladov bol nárast vkladov s dohodnutou splatnosťou nad 2 roky, podobne ako v novembri, čiastočne kompenzovaný poklesom vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Úverová expanzia nefinančných spoločností z predchádzajúcich mesiacov sa na konci roka zastavila. Medziročná dynamika sa však nezmenila a ostala kladná. Pokles objemu úverov nefinančných spoločností v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom súvisel najmä s poklesom objemu krátkodobých úverov a bol pravdepodobne ovplyvnený dostatkom finančných zdrojov z tržieb. Objem úverov domácnostiam, ako aj ich medziročná dynamika v decembri naďalej výrazne rástla, k čomu najvýraznejšie prispeli úvery na nehnuteľnosti. Klientske úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam v decembri mierne poklesli, pričom úročenie úverov domácností sa výraznejšie nezmenilo. Rovnako aj klientske úrokové sadzby z vkladov ostali na takmer nezmenenej úrovni.