ZDIEĽAŤ
Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania živnosti.Rozoznávame dva základné druhy živností: Ohlasovaciu živnosť a koncesovanú živnosť.

Od 1. 6. 2010 platí nová klasifikácia živností. Predtým, teda do 31. 5. 2010, sa živnosti delili na koncesované a ohlasovacie (viazané, voľné). Od júna však poznáme iba ohlasovacie, ktoré sa členia na viazané, voľné a koncesované (po novom patria k ohlasovacím živnostiam). Uvedená zmena súvisí so zrušením paragrafu 9 živnostenského zákona (§ 9 Rozdelenie živností sa zo Živnostenského zákona vypúšťa).

Tip: Živnosť – ako začať podniať a čo potrebujem?

Medzi ohlasovaciu živnosť patrí živnosť:

– remeselná,
– viazaná,
– voľná.

Remeselná živnosť

U remeselnej živnosti sa odborná spôsobilosť preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru alebo študijného odboru a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore.
Táto živnosť sa pri splnení určených podmienok smie prevádzkovať na základe ohlásenia.

Medzi remeselné živnosti sa od 1. júna 2010 zaraďujú aj strechár a manikúra – pedikúra. Okruh remeselných živností sa tak rozširuje.

Viazaná živnosť

Viazaná živnosť je upravená osobitnými predpismi. Podmienkou prevádzkovania je získaná odborná znalosť.

Voľné živnosti

Asi najmenej zložitá na dokladovanie odbornej znalosti je voľná živnosť. V praxi to znamená, že pre ňu nie je ako podmienka prevádzkovania ustanovená žiadna odborná spôsobilosť.

Koncesované živnosti

Túto živnosť môžem prevádzkovať na základe koncesie. Patrí sem napr. cestná motorová doprava, opravy, úpravy, zmenárne……

Odborná spôsobilosť pre koncesované živnosti je upravená osobitnými predpismi. Osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej živnosti je aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov.

Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania živnosti. Najmä je oprávnený vymedziť prevádzkovanie živnosti určitým územím z dôvodu verejného záujmu, prípadne udeliť koncesiu na dobu určitú.

Zaradením koncesovaných živností medzi viazané bude celé živnostenské podnikanie postavené na princípe ohlásenia. Dňom ohlásenia vznikne živnostníkovi oprávnenie na podnikanie. Je potrebné zdôrazniť, že napriek tejto zmene sa nemenia podmienky odbornej spôsobilosti, ktoré musí podnikateľ splniť.

ZDIEĽAŤ