ZDIEĽAŤ

Prvotné rozhodnutie „Začnem podnikať“ je len prvým krokom na ceste, ktorú je potrebné absolvovať k tomu, aby tento cieľ bol zrealizovaný pri splnení všetkých zákonných predpokladov.

1. krok

Prvým krokom by malo byť rozhodnutie, v akej oblasti budem podnikať – ide o voľbu predmetu podnikania. Nápomocný pri rozhodovaní o konkrétnych činnostiach môže byť internetová stránka Obchodného registra alebo Živnostenského registra. Pri jednotlivých podnikateľských subjektoch je potrebné si všímať predmety podnikania.

2. krok

Keď máte určitú predstavu o tom, v akých predmetoch chcete podnikať, je potrebné si preveriť, či potrebujete splniť určité predpoklady (vzdelanie, prax a pod.) na výkon zvolenej živnosti. Viac sa dozviete v životnej situácii Druhy živností. Informácie vám tiež poskytnú na príslušnom obvodnom úrade (odbor živnostenského podnikania).

3. krok

Budete musiet preukázať vzťah (vlastnícky alebo nájomný) k nehnuteľnosti, v ktorej budete mať miesto podnikania (a prípadné prevádzkárne) – tento vzťah sa preukazuje Listom vlastníctva (ak ste vlastníkom) alebo nájomnou zmluvou (príp. zmluvou o budúcej zmluve, predmetom ktorej bude nájom priestorov). Akceptovanou formou je tiež písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, že v nej budete prevádzkovať živnosť.

Ak sa na prevádzkovanie živnosti vyžadujú osobitné osvedčenia, musíte predložiť aj tie (napr. vysokoškolský diplom).

4. krok

Ďalším krokom je samotné vybavenie živnostenského oprávnenia. Viac sa dozviete v sekcii Náležitosti ohlásenia živnosti a žiadosti o koncesiu.

5. krok

Po tom, ako vám príslušný obvodný úrad vydá živnostenské oprávnenie, ste povinný autorizovať si inšpekčnú knihu (dostanete ju kúpiť v predajniach kancelárskych potrieb), ak ste si zriadili prevádzkáreň (podľa zákona č. 322/2001 Z. z. o inšpekčných knihách).

6. krok

Keď máte splnené povinnosti voči obvodnému úradu, musíte sa registrovať u príslušného správcu dane. Viac sa dozviete v agende Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov.

7. krok

Ako samostatne zárobkovo činná osoba ste povinný platiť poistné na zdravotné poistenie, a teda by ste mali do 8 dní po založení živnosti navštíviť vašu zdravotnú poisťovňu a prihlásiť sa ako SZČO (o zdravotnom poistení viac v agende Zdravotné poistenie).

Čo sa týka sociálneho poistenia (dôchodky, nezamestnanosť) – tak isto musíte ísť nahlásiť do Sociálnej poisťovne začiatok podnikania. Sociálne poistenie je však pre vás minimalne v prvom roku len dobrovoľné (v ďalších rokoch závisí od dosiahnutých príjmov). O dôchodkovom poistení sa dozviete v agende Podnikatelia a dôchodkové zabezpečenie.

Od 1. júna 2010 zavádza aj zmena, ktorá bude komplikovať založenie remeselnej živnosti po absolvovaní rekvalifikačného kurzu. Okrem dokladu o vzdelaní bude od júna potrebné predložiť aj doklad o absolvovaní šesť (6) mesačnej praxe v odbore.

Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania

Do 1. júna 2010 mal živnostník na každý predmet podnikania jeden živnostenský list. Od 1. júna sa situácia mení a bude podobná ako v minulosti. Živnostník dostane pri ohlásení živnosti jedno osvedčenie o živnostenskom podnikaní, na ktorom budú rozpísané všetky predmety podnikania. Opäť to bude jeden dokument, na ktorom bude napísaných viac predmetov podnikania. Spoplatnené ale nebude osvedčenie o živnostenskom podnikaní, ale každý predmet podnikania osobitne. Od 1. 6. 2010poplatky za živnosti nasledovné (ide o poplatky za jeden predmet podnikania):

a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
1. na každú voľnú živnosť      5 eur
2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť      15 eur

b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa      3 eurá

c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri      3 eurá

d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení      6 eur

e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni      6 eur

f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení      3 eurá

g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti      4 eurá

h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33)      6 eur

i) Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe      6 eur

j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe      20 eur

k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike    100 eur

l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis      3 eurá

m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán      5 eur

n) Za prevzatie údajov a dokladov, ktoré sú náležitosťou žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov      10 eur

Poznámky
1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

ZDIEĽAŤ