Zamestnanie

Zamestnania alebo povolania je pravidelne vykonávaná činnosť za mzdu alebo plat. Zamestnania si ľudia vyberajú podľa svojich znalostí, schopností a zručností. Dá sa povedať, že každý človek je stavaný na iné hodnoty, podľa toho si tiež vyberá svoje povolanie. Na určité povolanie musí mať ľudia kvalifikáciu. Ide o stav, ktorý človek získa na školách, teda vzdelaním. Niektoré povolania môžu ľudia vykonávať aj bez kvalifikácie, jedná sa o povolania, v ktorých nemajú príliš veľkú zodpovednosť. Na určité povolania je možné sa pripraviť rekvalifikáciou. V skorších dobách bol pojem zamestnania a to, čo si pod tým predstavíme, úplne iný. Vtedy ľudia museli bude vykonávať prácu, ktorá im bola pridelená. Ich práca bola často podradné a bola závislá na mieste, kde sa narodili.

Ak sa zameriame priamo na pojem zamestnanie, čiže povolania, definujeme ho takto: Povolanie je štandardizovaný súhrn pracovných činností podľa ich obvyklého zoskupenia na trhu práce, ktorých výkon predpokladá určitú odbornú a ďalšie spôsobilosť. Ak túto definíciu povieme doslova svojimi slovami, ide o prácu, ktorú občan vykonáva priebežne, teda v predpokladu každý deň. Tým, že je zamestnaný, vykonáva nejaké povolanie, sa stáva účastníkom trhu práce. Od pracujúceho občana sa tak predpokladá určité vzdelanie, teda kvalifikácia a iné ďalšie spôsobilosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie danej činnosti.

Povolanie môžeme štruktúrovane popísať. Takýmto spôsobom je tiež popísaná v Národnej sústave povolaní. Povolanie teda charakterizuje pracovnú činnosť, pracovné podmienky, príklady práce, kvalifikačné úroveň, pracovné podmienky, zdravotné požiadavky, kvalifikačné požiadavky, požadované kompetencie a priemernej mzdy a voľné miesta na slovenskom trhu práce. Veľmi dôležité v dnešnej dobe sú kvalifikačné požiadavky. Ide o vhodnú školskú prípravu, ďalšie vzdelanie v tomto odbore, požadované certifikáty alebo povinnú prax. Tieto požiadavky niektorí zamestnávatelia vyžadujú a pri splnení všetkých bodov máte oveľa väčšiu šancu na úspech. Medzi požadované kompetencie sa radí všeobecné zručnosti, odborné vedomosti a zručnosti, ktoré sú pre danú prácu nevyhnutné.

Povolanie je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Nielen, že tvoria stály príjem peňazí, ale je tiež základom starobného dôchodku. Ak totiž budete pracovať, teda vykonávať nejaké zamestnanie 25 rokov, máte nárok na dôchodok.