Odmena alebo predčasný starobný dôchodok?

Sociálna poisťovňa pripomína, že počnúc 1. januárom 2011 vznikla nová skupina povinne dôchodkovo poistených zamestnancov, ktorí sa musia rozhodnúť medzi príjmom a poberaním predčasných starobných dôchodkov.

Na účely dôchodkového poistenia je od 1. januára 2011 zamestnancom aj fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na príjem zdaňovaný podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe a v prípade posúdenia postavenia zamestnanca s nepravidelným príjmom okrem člena volebnej komisie.

Od 1. januára 2011 sa zamestnancami stávajú aj niektoré fyzické osoby, ktoré do 31. decembra 2010 toto postavenie nemali, napríklad konatelia s. r. o., členovia štatutárnych orgánov, správnych a dozorných rád, spoločníci s. r. o., ktorí za výkon funkcie dostávajú odmenu, pričom v prevažnej väčšine pôjde o zamestnancov s nepravidelným príjmom. Ide o činnosti, ktorých výkon má za následok zánik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku.

Právny predpis pritom stanovuje deň zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, ktorý bol priznaný pred 1. januárom 2011, rôzne podľa toho, či poistenec takúto činnosť vykonával už pred 1. januárom 2011 alebo nie. Rovnako je to aj vtedy, ak ide o zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom (napr. zamestnanec v pracovnom pomere).

* Ak poberateľovi predčasného starobného dôchodku po 31. decembri 2010 vznikol takýto právny vzťah zakladajúci právo na nepravidelný príjem, zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku od najbližšieho výplatného termínu dôchodku splatného po vzniku povinného dôchodkového poistenia (pozri príklad č. 1).

* Ak poberateľovi predčasného starobného dôchodku vznikol právny vzťah zakladajúci právo na nepravidelný príjem ešte pred 1. januárom 2011 a trvá ďalej aj po tomto dni, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku splatného po 28. februári 2011 (pozri príklad č. 2).

Príklad č. 1: Poberateľ predčasného starobného dôchodku (dôchodok sa mu vypláca 22. dňa v mesiaci) je konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným od 1. februára 2011. Z tejto činnosti mu od 1. februára 2011 vznikne povinné dôchodkové poistenie zamestnanca. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu zanikne od 22. februára 2011.

Príklad č. 2: Poberateľ predčasného starobného dôchodku (dôchodok sa mu vypláca 22. dňa v mesiaci) je konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným od 20. augusta 2010. Z tejto činnosti mu od 1. januára 2011 vznikne povinné dôchodkové poistenie zamestnanca podľa § 293bp ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z. Činnosť konateľa naďalej vykonáva až do 20. mája 2011. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu zanikne od 22. marca 2011. Ak by tomu istému poberateľovi predčasného starobného dôchodku vzniklo povinné dôchodkové poistenie zamestnanca 1. januára 2011, keďže až týmto dňom sa stal konateľom, zanikne mu nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku od 22. januára 2011.