Rodičovský príspevok 2011

Dňa 2.12.2010 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení o príspevku na starostlivosť o dieťa.Ten nadobudol účinnosť 1. januára 2011.

Nová právna úprava rodičovského príspevku prináša niekoľko zmien:
1. Odstraňuje podmienku nevykonávania zárobkovej činnosti rodičom, ktorý je poberateľom rodičovského príspevku,

2. Zavádza jednotnú sumu rodičovského príspevku 190,10 €,

3. Pre rodičov ktorí majú v starostlivosti viac detí, ktoré sa narodili súčasne (dvojičky, trojičky a pod.) sa zavádza zvýšenie sumy rodičovského príspevku o 25 % za každé ďalšie takéto dieťa,

4. S cieľom skvalitniť a prehĺbiť riadnu starostlivosť o všetky deti, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti sa zavádza podmienka riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky školopovinnými deťmi, ktorej neplnenie má za následok zníženie rodičovského príspevku o 50 %,

Základné parametre rodičovského príspevku od 1. januára 2011

Účel rodičovského príspevku

Účelom je zo strany štátu poskytovať priamu finančnú podporu rodičom pri riadnej starostlivosti o dieťa
– do 3 rokov veku,
– do 6 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti oprávnenej osoby),
– do 6 rokov veku, ak ide o dieťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (max. 3 roky).

Kto môže žiadať o rodičovský príspevok

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na rodičovský príspevok je

1. rodič dieťaťa (matka rovnako ako aj otec podľa ich dohody),
2. fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. pestún, poručník, ktorý sa osobne o dieťa stará, budúci osvojiteľ a pod.),
3. manžel/manželka rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. Nárok na rodičovský príspevok však nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu.

 

Podmienky nároku na rodičovský príspevok

 

Nárok na rodičovský príspevok vzniká oprávnenej osobe, ak sa riadne stará o dieťa. Za riadnu starostlivosť sa považuje zabezpečenie starostlivosti o dieťa v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.

Ďalšou podmienkou nároku je, že oprávnená osoba má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo u cudzincov prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Trvalý pobyt dieťaťa sa na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy neskúma.

Zároveň zákon ustanovuje situácie kedy oprávnenej osobe nárok na rodičovský príspevok nevzniká a to ak sa spolu s dieťaťom zdržuje mimo územia Európskej únie a počas tohto pobytu nie je zdravotne poistená v Slovenskej republike. Tiež v prípade, ak sú v rodine dve a viac detí vo veku do troch alebo do šesť rokov veku oprávnenej osobe nevzniká nárok na rodičovský príspevok, ak má jeden z rodičov nárok na materské alebo sa mu vypláca štátna sociálna dávka – príspevok na starostlivosť o dieťa. Vylúčilo sa tým poskytovanie rodičovského príspevku jednému z rodičov, ktorý sa osobne stará o jedno z detí a zároveň poskytovanie materského alebo príspevku na starostlivosť druhému rodičovi, ktorý sa stará o ďalšie dieťa.

 

Výška rodičovského príspevku

 

1. Rodičovský príspevok je 190,10 €

2. Ak má oprávnená osoba v starostlivosti viac detí, ktoré sa narodili súčasne, výška rodičovského príspevku sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa narodené súčasne. V praxi to znamená, že napr. rodič dvojičiek má nárok na rodičovský príspevok vo výške 237,60 € (190,10 + 47,50), rodič trojičiek má nárok na rodičovský príspevok vo výške 285,10 € (190,10+47,50+47,50).

3. Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.

Príklad: rodič je poberateľom materského vo výške 180 €, výška rodičovského príspevku je určená ako rozdiel 190,10 € – 180 € = 10,10 €

4. Ak má oprávnená osoba v starostlivosti školopovinné dieťa a z informácie zo školy sa zistí, že toto dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzke 3 kalendárne mesiace za sebou, výška rodičovského príspevku sa zníži o 50 % až do začatia riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky, najmenej však na 3 mesiace.

 

Kde a ako si uplatniť nárok na rodičovský príspevok

 

O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok vypláca úrad práce,sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu (ďalej len „úrad“). Pri rozhodovaní úrad postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, okrem výnimiek uvedených v zákone o rodičovskom príspevku.

Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba úradu. Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby. Na výzvu úradu oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Na urýchlenie a uľahčenie zberu údajov potrebných pre posúdenie nároku na rodičovský príspevok sú k dispozícii tlačivá žiadosti, ktoré Vám poskytne úrad, sú však k dispozícii aj na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk, resp. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=328

Pobyt oprávnenej osoby sa preukazuje občianskym preukazom (identifikačnou kartou). Cudzinec pobyt preukazuje cestovným dokladom a dokladom o povolení pobytu. K žiadosti je tiež potrebné predložiť rodný list dieťaťa, resp. detí. Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Nárok na rodičovský príspevok sa musí uplatniť do 6 mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patrí. To znamená, ak patrí od narodenia dieťaťa, nárok si musíte uplatniť do konca mesiaca v ktorom dieťa dovŕši 6 mesiacov. Ak poberáte materské nárok na rodičovský príspevok je potrebné uplatniť do konca mesiaca, v ktorom uplynie 6 mesiacov odo dňa poslednej výplaty materského.

Ako sa rodičovský príspevok vypláca

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, poukazuje sa na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, úrad je povinný jej žiadosti vyhovieť.

Ak vzniknú dôvody na prešetrenie podmienok nároku na rodičovský príspevok výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil. Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty rodičovského príspevku však nemá odkladný účinok.

Výplata rodičovského príspevku sa obnoví, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré sa jeho výplata zastavila. Výplata rodičovského príspevku sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie. Rodičovský príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu za toto obdobie boli splnené.

Kedy nárok na rodičovský príspevok zaniká

Nárok na rodičovský príspevok zaniká
a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku, resp. 6 rokov veku
b) smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie rodičovského príspevku

Pri zmene skutočností rozhodujúcich pre výšku, odňatie a vrátenie rodičovského príspevku zákon definuje postup úradu. Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie rodičovského príspevku, rodičovský príspevok sa vypláca vo vyššej sume od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.

Ak sa rodičovský príspevok vyplácal neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, bez zavinenia oprávnenej osoby, rodičovský príspevok odníme alebo jeho sumu úrad zníži od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume. V tomto prípade úrad nežiada vrátenie vyplatených súm rodičovského príspevku Ak však oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa rodičovský príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, je povinná vrátiť rodičovský príspevok alebo vrátiť jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume,ako patril.

Rodičovský príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia vydaného v občianskoprávnom súdnom konaní alebo v správnom konaní, úrad však môže zabezpečiť vrátenie súm rodičovského príspevku, ktoré boli neprávom vyplatené zavinením oprávnenej osoby zrážkami z bežne vyplácaného rodičovského príspevku, resp. z neskôr priznaného rodičovského príspevku.

Povinnosti oprávnenej osoby a zúčastnených právnických a fyzických osôb Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do 8 dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností.

Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú príslušné na poskytovanie údajov na účely rodičovského príspevku, sú povinné spolupracovať s úradom a to poskytnutím potrebných informácií.

Úrad môže navštíviť oprávnenú osobu v mieste jej pobytu a je oprávnený požadovať od všetkých zúčastnených právnických osôb a fyzických osôb informácie a vysvetlenia súvisiace s podmienkami trvania nároku na rodičovský príspevok.

Čo súčasní poberatelia rodičovského príspevku?

V prechodných ustanoveniach sú riešené situácie nároku na rodičovský príspevok a jeho výplatu pred a po účinnosti novely zákona.

Ak rodič podal žiadosť o rodičovský príspevok pred 1. januárom 2010, ale o jej žiadosti úrad právoplatne nerozhodol, o nároku na rodičovský príspevok rozhodne aj za obdobie pred 1. januárom 2011 podľa zákona účinného pred 1. januárom 2010.

Ak bol nárok na rodičovský príspevok priznaný vo výške 164,22 €, poskytuje sa rodičovský príspevok od 1. januára 2011(prvá výplata vo februári 2011) vo výške 190,10 € a to bez ohľadu na to, či rodič vykonáva zárobkovú činnosť. O túto zmenu rodič nemusí úrad žiadať, úrad rodičovský príspevok automaticky prepočíta.

Ak bol nárok na rodičovský príspevok priznaný vo výške 256 €, poskytuje sa rodičovský príspevok od 1. januára 2011(prvá výplata vo februári 2011) vo výške 256 € a to bez ohľadu na to, či rodič vykonáva zárobkovú činnosť až do 20 mesiacov veku dieťaťa. Následne do 3 rokov veku dieťaťa sa rodičovský príspevok bude poskytovať vo výške 190,10 €. Ani tu nie je potrebná žiadosť rodiča.

Ak sa rodičovský príspevok poskytoval ako rozdiel medzi materským a rodičovským príspevkom vo výške 256 € bude sa poskytovať od 1. januára 2011 rovnako ako rozdiel medzi 256 € a materským, po skončení vyplácania materského sa rodičovský príspevok týmto rodičom bude poskytovať vo výške 256 € až do 20 mesiacov veku dieťaťa, potom do 3 rokov veku dieťaťa vo výške 190,10 € bez ohľadu na skutočnosť, či rodič vykonáva zárobkovú činnosť. V tomto prípade tiež nie je potrebná žiadosť rodiča.

Príklad: rodič poberá materské vo výške 180 €. Výška rodičovského príspevku je 256 € – 180 € = 76 €

Ak bol rodičovský príspevok pred 1. januárom 2011 priznaný vo výške 75 % rodičovského príspevku, od 1. januára 2011 (prvá výplata vo februári 2011) bude vyplácaný vo výške 75 % rodičovského príspevku podľa nového zákona bez ohľadu na skutočnosť, či rodič vykonáva zárobkovú činnosť. Nie je potrebná žiadosť rodiča.

Ak si rodič uplatní nárok na rodičovský príspevok podľa nového zákona avšak v roku 2010 mu na to isté dieťa bol vyplatený príspevok rodičovi (jednorazový vo výške 25% z nevyčerpaného rodičovského príspevku), prizná sa rodičovský príspevok vo výške 75 % z rodičovského príspevku platného od 1. januára 2011 (190,10 €). Tu sa písomná žiadosť rodiča vyžaduje nakoľko ide o uplatnenie nového nároku.

Ak ste rodičom napr. dvojičiek, trojičiek a pod. o prehodnotenie rodičovského príspevku podľa nového zákona účinného od 1. januára 2011 musíte písomne požiadať (nie je potrebné žiadne špeciálne tlačivo, stačí uviesť údaje o ďalších deťoch). Dôvodom je, že pre niektorých rodičov (predovšetkým rodičov s dvojičkami, ktorí poberajú rodičovský príspevok vo výške 256 €) môže prehodnotenie rodičovského príspevku znamenať zníženie jeho výšky. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny však budú rodičov s viacerými deťmi na túto skutočnosť upozorňovať, aby nedošlo k strate nároku po uplynutí 6 mesačnej lehoty.

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa od 1. januára 2011

 

Od 1. januára 2011 sa menia aj podmienky pri poskytovaní príspevku na starostlivosť o dieťa:

1. Mení sa definícia zárobkovej činnosti rodiča – zárobková činnosť je činnosť oprávnenej osoby, ktorá je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, resp. z tejto činnosti podlieha výsluhovému zabezpečeniu. Ak však už rodič poberá príspevok na starostlivosť, táto podmienka sa u tohto rodiča neskúma.

2. Zvyšuje sa hranica príspevku na starostlivosť o dieťa zo súčasných 164,22 € na 230 € mesačne na každé dieťa na základe preukázaných výdavkov rodiča,

3. Vypúšťa poskytovanie príspevku rodičovi (poskytoval sa vo výške 25 % z úhrnu nevyčerpaného rodičovského príspevku).