Sebavzdelávanie alebo 5 tipov, ako sa stať úspešným manažérom

Preč sú doby, kedy deti chceli byť kozmonautom alebo princeznou. Dnes je sen hociktorého teenagera a následne aj absolventa vysokej školy iný. Stať sa úspešným manažérom! A ako obyčajne toto prianie znie, tak náročnejšie je si ho splniť. Nie snáď to byť manažérom. Ale byť úspešným manažérom.

Úspešný manažér je totiž skutočný hrdina. Zvláda mnoho úloh naraz, rozhoduje o zásadných otázkach, riadi tím ľudí, je kovaným odborníkom vo svojom odbore a ešte dostáva rozprávkový plat. To všetko ale samozrejme obnáša najmä usilovnosť, schopnosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré najprv človek musí získať. Ako teda na to? Ako sa z manažéra stane úspešný manažér? Kľúč je v sebavzdelávaní!

1) Skúsenosti

Na to, aby ste sa stali úspešným manažérom, potrebujete reálne skúsenosti, a to ako osobností, tak pracovnej. Niektoré získate štúdiom v škole, ďalšie potom samoštúdiom. Dobré je prejsť si niekoľkými online kurzami, ktoré sú zamerané presne na váš odbor, ak ďalším sa postupne prepracovať tým, že budete pôsobiť v nižšom manažmente a necháte sa inšpirovať skúsenejšími kolegami. Potom môžete začať zbierať know-how z vedúcich pozícií a taktiež z oblasti leadershipu.

2) Znalosť poľa pôsobenia

Každý úspešný manažér je profík vo svojom odbore. Pozná dokonale svoje pole pôsobenia, oblasť, v ktorej sa pohybuje, a navyše má prehľad aj o aktivitách, ktoré sa jeho odboru čiastočne dotýkajú. Len vďaka tomu zvládne dokonale zmapovať trh, nastaviť alebo schváliť funkčnú marketingovú stratégiu, pochopiť ekonomickú situáciu spoločnosti alebo značky, jasne definovať ciele a nájsť správne cesty či podnikať efektívne kroky na ich splnenie. Preto nikdy nepodceňujte prípravu na porady, rešerše pred začiatkom nového projektu a začnite odoberať newslettery z mediálnych, digitálnych, kreatívnych a informačných agentúr.

3) Komunikácia

Komunikácia, poprípade psychológia a managment je pre každého úspešného manažéra kľúčová, a to hneď v niekoľkých smeroch. Dôležité je vedieť svoj tím zmobilizovať, nadchnúť a zjednotiť. Všetky požiadavky by mali byť povedané jasne, zrozumiteľne, čo najviac stručne. Dobrý manažér by nikdy nemal zabudnúť dávať spätnú väzbu, a to ako kladnú, tak aj tú menej príjemnú – ideálne formou konštruktívnej kritiky. Skúste vždy z 80% chváliť a z 20% vytýkať. Majte vždy pripravené pádne a preukázateľné argumenty ako smerom k svojim podriadeným, tak aj k svojim nadriadeným. Vhodné je byť empatický, zároveň si ale stáť za svojim a svoje postoje dostatočne dôrazne, avšak milo a prirodzene odprezentovať.

4) Time management

Aj umenie organizácie času má svoju obrovskú hodnotu. Dobrý manažér vie odhadnúť čas svojich kolegov a podriadených, zároveň si dokáže efektívne zorganizovať svoj vlastný čas, a to ako na prácu, brainstormingy, schôdzky, e-mailovú komunikáciu, ale aj na odpočinok. Zásadné je v tomto prípade zoznam priorít od najdôležitejších a po tie najmenej dôležité položky, to do list a následné dôsledné dodržiavanie termínov. Keď nestíhate, pomocnú ruku vám podáva delegovanie. Aj to je samozrejme dôležité sa naučiť. Je potrebné vedieť, akú úlohu na ktorého pracovníka môžete alebo nemôžete odovzdať a nezabudnite si naplánovať krátky čas na kontrolu zadaných či delegovaných úloh.

5) Trvalý rast

Na každého úspešného manažéra je vyvíjaný veľký tlak. A čím úspešnejší budete, tým väčší tlak na vás bude vytváraný. A presne preto je dobré stále pracovať nielen na svojich úlohách, ale aj na sebe sama – ako v rovine osobnostnej, tak v rovine kariérnej. S vašimi skills porastie aj váš biznis.

Ako sa začať sebavzdelávať?

Skúsenosti, zmapovanie poľa pôsobnosti, komunikácia, time management, osobnostný rast… to sú všetko cesty k tomu, ako sa stať úspešným manažérom. Práve ste začali premýšľať nad tým, kde by ste sa mohli toto všetko rýchlo, ale efektívne naučiť, osvojiť si alebo si tieto schopnosti prehĺbiť?

Vyskúšajte napríklad jeden z programov MBA štúdia na Cardiff Academy, kde sa sústredí na prepojenie získavania teoretických znalostí a praktických zručností s dôrazom na tému managementu, stratégie, riadenia a psychológie. Vďaka ročnému online štúdiu môžete rozvíjať nielen svoje skúsenosti, ale aj analytický prístup a kritické myslenie. Štúdium MBA online predstavuje unikátnu a modernú formu manažérskeho vzdelávania, ktoré je obsahom a kvalitou plne porovnateľné s klasickou výučbou. Podajte si prihlášku a staňte sa naozaj úspešným manažérom.