Dôchodok

V Českej republike existujú 4 rôzne druhy dôchodkov. Tými sú starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok. Každý z týchto dôchodkov je prakticky základná výmer dôchodku plus percentuálnej výmery.

U starobného a invalidného dôchodku záleží percentuálne výmer na dobe, kedy klient platil dôchodkové poistenie. U vdovského a sirotského dôchodku sa potom jedná o percento z celkovej výmery invalidného či starobného dôchodku.

Starobný dôchodok je dnes v Českej republike využívaný snáď najviac. Na starobný dôchodok majú nárok tí ľudia, ktorí dosiahli dôchodkový vek, pod podmienkou, že platili dôchodkové poistenie dvadsaťpäť rokov. Ak občan dosiahne vek šesťdesiat päť a platil poistenie pätnásť rokov, nárok na starobný dôchodok má tiež. Dôchodkový vek je individuálna s pohlavím. U žien sa tento životný limit znižuje podľa počtu vychovaných detí. Starobný dôchodok sa teda skladá zo základnej výmery, ktorá v dnešnej dobe činí 2 170 Kč. Ďalším produktom dôchodku je potom percentuálne výmera. Tá je najmenej 770 Kč mesačne a to u všetkých typov starobného dôchodku. Jej horná hranica nie je obmedzená.

V Českej republike je tiež možný predčasný starobný dôchodok. Ak bol občan poistený najmenej 25 rokov a ostávajú mu 3 roky do dosiahnutia dôchodkového veku. Potom je minimum celkového dôchodku rovnaký, ako u starobného dôchodku, horná hranica opäť nie je obmedzená.

Invalidné dôchodky sú závislé na stupni invalidity. Pokiaľ sa jedná o 1. a 2. stupeň, potom má občan nárok na čiastočný invalidný dôchodok. U trvalého invalidného dôchodku sa jedná o 3. stupeň. Rôzne stupne sú závislé na percentuálnom poklese pracovnej schopnosti občana. 1. Stupeň dovoľuje 35% až 49%. Druhý stupeň 50% až 69% a do tretieho stupňa posudková komisia zaradí občanov s poklesom pracovnej schopnosti o 70% a viac. Výška invalidného dôchodku sa skladá opäť z dvoch zložiek. Tými sú základné výmera a percentuálne výmera.

Na vdovský dôchodok má nárok vdova po úmrtí manžela. Nárok na tento dôchodok má vtedy, ak jej manžel zomrel následkom pracovného úrazu, ak bral mesačný dôchodok, alebo ak splnil potrebnej doby nároku na starobný dôchodok. Vdove je vyplácaný vdovský dôchodok aj v prípade, že dosiahla 55 rokov, stará sa o bezmocné rodičia, nezaopatrené dieťa či o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté plnoleté dieťa. U vdoveckého dôchodku je miera a pravidlá takmer rovnaká, ako u vdovského. Nárok na dôchodok zanikne uzatvorením nového manželstva.