Daňové priznanie za rok 2010 aj ročné zúčtovanie zdravotného poistenia podávame do 31. marca 2011

Daňové priznanie sumarizuje príjmy každej fyzickej osoby (a nielen fyzickej osoby) za uplynulý rok a vypočítava výšku dane z príjmov. Takéto zúčtovanie musí urobiť každý, kto presiahol určitú príjmovú hranicu.

Komu ročné zúčtovanie dane neurobí zamestnávateľ, musí si podať daňové priznanie sám. Prinášame základné informácie pre fyzické osoby v otázkach a odpovediach.

Podľa ktorých predpisov sa mám riadiť pri spracovaní daňového priznania za r. 2010?

Od začiatku roka 2011 vstúpili do platnosti mnohé zmeny, ktoré ovplyvňujú dane a odvody podnikateľov i nepodnikateľov. Ide napríklad o zjednotenie výšky paušálnych výdavkov na 40 % pre všetky SZČO, obmedzenie nezdaniteľných častí, zrušenie nezdaniteľnej časti na účelové sporenie či nové pravidlá pre platenie odvodov.

Na tieto zmeny je však potrebné prihliadnuť až pri kompletizácii daňového priznania za r. 2011 v marci budúceho roka 2012. Teraz, v marci 2011 vyhotovujeme daňové priznanie za r. 2010 podľa pravidiel platných v roku 2010.

TIP:

Daňový kalendár 2011

Minimálne sociálne a zdravotné odvody SZČO sa v roku 2011 zvýšia

Musím vyhotoviť a podať daňové priznanie za r. 2010?

Daňové priznanie za r. 2010 musí vyhotoviť každý, kto v r. 2010:

 • – kto dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie než 2 012, 85 EUR. Môže ísť o príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti (napr. autori, znalci, tlmočníci), príjmy z prenájmu, kapitálové príjmy a rôzne príležitostné príjmy. Samozrejme, patrí sem aj kombinácia týchto príjmov – napr. daňové priznanie je povinný podať aj ten, kto dosiahol príjmy z podnikania a zároveň príjmy zo zamestnania spolu v sume vyššej než 2 012, 85 EUR. Do tejto sumy sa nepočítajú príjmy zdanené zrážkovou daňou. Ide napr. o už zdanené úroky z vkladov v bankách či zdanené prímy z dohôd.
 • – kto dosiahol stratu – čiže rozdiel medzi jeho príjmami a výdavkami vykázanými v účtovníctve je záporný, teda mínus. Daňové priznanie podáva aj v prípade, že jeho príjmy sú nižšie než suma 2 012,85 EUR.
 • – kto mal príjmy zo zahraničia. Príjmy zo zahraničia sú vo väčšine prípadov (najmä príjmy zo zamestnania) už zdanené. Aj napriek tomu je však potrebné podať daňové priznanie a v ňom uvedené príjmy a najmä daň upraviť metódami na zamedzenie dvojitého zdanenia.
 • – kto dosiahol príjmy len zo zamestnania, no zamestnávateľ mu nevyhotovil ročné zúčtovanie dane. Takéto prípady môžu nastať z dôvodov, akými sú zánik firmy, nepožiadanie o vykonania ročného zúčtovania zamestnancom alebo nedodanie dokumentov potrebných k zúčtovaniu včas.
 • – kto dosiahol príjmy len zo zamestnania, no z rôznych dôvodov neboli zdanené.

Príklad

Slečna Jarmila v r. 2010 podnikala a zároveň bola zamestnaná. Jej príjem z podnikania bol vo výške 1 000 EUR a jej príjmy zo zamestnania vo výške 10 000 EUR. Daňové priznanie podať musí.

Príklad

Podnikateľ Juraj vykázal v r. 2010 v účtovníctve stratu vo výške mínus  2000 EUR ako rozdiel medzi príjmami 2 000 EUR a výdavkami 4 000 EUR. Daňové priznanie podať musí.

Kedy nemusím podať daňové priznanie?

Daňové priznanie nemusí podávať každý, kto v r. 2010:

 • – zarobil príjmy nižšie než 2 012,85 EUR. Ak je daňovník registrovaný na daňovom úrade, odporúča sa podať aspoň čestné vyhlásenie o tom, že v r. 2010 nedosiahol výšku príjmov, pri ktorej je povinný podať daňové priznanie. V opačnom prípade hrozí sankcia za nepodanie daňového priznania.
 • – dosiahol príjmy len zo zamestnania bez ohľadu na ich výšku (teda aj vyššie než 2 012,85 EUR) a zamestnávateľ mu vyhotovil ročné zúčtovanie dane za r. 2010.
 • – dosiahol príjmy, ktoré už boli zdanené zrážkounemôže alebo nemá záujem vypýtať si zaplatenú daň späť.
 • – dosiahol len príjmy oslobodené od dane. Oslobodenými od dane z príjmov sú najmä rôzne dávky, plnenia a dôchodky zo zdravotného a sociálneho poistenia, štátne sociálne dávky, štipendiá zo SR i zahraničia, plnenia z osobného poistenia (okrem prípadov dožitia a DDS),  výhry v lotériách, ceny zo súťaží do 165,97 EUR, náhrady za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme, zamestnanecká prémia či daňový bonus.
 • – príjmy zo zamestnania v orgánoch Európskeho spoločenstva už zdanené v prospech EU a príjmy diplomatov od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR.

Príklad

Pani Anna dosiahla bola v r. 2010 len zamestnancom a jej celkové príjmy zo zamestnania boli vo výške 12 000 EUR. V stanovenom termíne požiadala svojho zamestnávateľa o vyhotovenie ročného zúčtovania dane a ten jej ho vyhotovil. Daňové priznanie podávať nemusí.

Príklad

Pán Jozef mal v r. 2010 len príjmy z dohôd v sume 3 000 EUR. Tieto dohody už boli zdanené zrážkovou daňou 570 EUR a teda vysporiadané. Pán Jozef nemá záujem o vrátenie dane. Daňové priznanie podávať nemusí.

Tipy redakcie na Investujeme.sk

Pre koho je výhodné podať daňové priznanie za r. 2010 dobrovoľne?

Daňové priznanie môže podať aj fyzická osoba, ktorá ho síce nie je povinná podať, ale môže to byť pre ňu výhodné. Kto mal príjmy už zdanené zrážkovou daňou, tieto sú už vysporiadané a daňové priznanie podávať nemusí. Ak však takýto daňovník nedosiahol príjmy presahujúce nezdaniteľnú časť resp. z jeho celkových celoročných príjmov plynie nulová daňová povinnosť, zaplatenú daň si môže pýtať naspäť. A to práve vyhotovením daňového priznania resp. požiadaním o ročné zúčtovanie dane.

Príklad

Pán Anton bol v r. 2010 podnikateľom (SZČO) a zároveň mal za niekoľko mesiacov príjmy z dohody v sume 1 000 EUR zdanené zrážkovou daňou vo výške 190 EUR. K svojmu základu dane z podnikania 3000 EUR pripočíta príjem (základ dane) z dohody 1 000 EUR. Z celkovej sumy 4 000 EUR odpočíta nezdaniteľnú časť na daňovníka 4 025,70 EUR. Jeho celkový základ dane je nulový a jeho celková daňová povinnosť je nulová. 190 EUR však už zaplatil v priebehu roka a tento preddavok si môže žiadať späť.

Aké tlačivo je pre mňa vhodné?

Daňové priznanie sa podáva na 2 typoch tlačív:

Daňové priznanie typu A – podáva ho fyzická osoba, ktorá mala len príjmy zamestnania zo Slovenska alebo zo zahraničia. Platí aj pre dohodárov a brigádnikov, ktorí chcú požiadať o vrátenie dane.

Daňové priznanie typu B – podáva ho fyzická osoba, ktorá mala akékoľvek iné príjmy – napr. z podnikania, z prenájmu, kapitálové príjmy a pod.. Podáva ho aj v prípade, ak mala popri týchto príjmoch aj príjmy zo zamestnania.

Akú evidenciu je potrebné viesť v súvislosti s daňovým priznaním za r. 2010?

Daňové priznanie typu B

Ak si fyzická osoba vedie účtovníctvo, ku dňu podania daňového priznania by mala mať hotové kompletné jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona o účtovníctve a postupov účtovania. Jednoduché účtovníctvo eviduje predovšetkým príjmy a výdavky podnikateľa, ktoré buď prijal alebo zaplatil v r. 2010. Rozdiel medzi nimi tvorí základ dane (ak je kladný) alebo daňovú stratu (ak je záporný). Takýto podnikateľ podáva ako súčasť daňového priznania typu B dva výkazy tvoriace tzv. účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve.

 1. Výkaz o príjmoch a výdavkoch stiahnite si tlačivo
 2. Výkaz o majetku a záväzkoch stiahnite si tlačivo

Ak sa podnikateľ rozhodol neuplatniť skutočné výdavky a nechce z rôznych dôvodov viesť si účtovníctvo, môže si uplatniť výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky). To znamená, že od svojich príjmov si odpočíta:

 1. 40% z príjmov. Remeselné živnosti si môžu za r. 2010 ešte stále odpočítať až 60% z príjmov.
 2. súčet všetkých poistných odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré podnikateľ zaplatil v r. 2010. Podnikateľ si môže odpočítať nielen povinné poistenie, ale napr. aj poistné platené dobrovoľne – napr. do Sociálnej poisťovne.

Výhodou je, že si od svojich príjmov môže odpočítať aj výdavky, ktoré neminul. Nevýhodou je, že tento spôsob nemôžu použiť podnikatelia, ktorí sú platiteľmi DPH.

V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov podnikateľ nemusí viesť účtovníctvo v zmysle predpisov. Musí však viesť evidenciu o:

 1. príjmoch (v hotovosti, na bankových účtoch) v časovom slede, v akom ich prijal
 2. zásobách (prostredníctvom skladových kariet alebo aspoň pomocou inventúr)
 3. pohľadávkach (napr. vyšlých faktúrach, províznych listoch).

Samozrejme eviduje aj zaplatené poistné do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, keďže si od svojich príjmov môže odpočítať aj tie. Forma tejto evidencie nie je predpísaná – možno teda použiť klasický zošit, excelovskú tabuľku či regulérny účtovný softvér.

Podnikateľ, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky, nie je účtovnou jednotkou. Vyššie spomenuté výkazy účtovnej závierky teda spolu s daňovým priznaním nepredkladá.

Daňové priznanie typu A

Tento typ daňového priznania sa týka len príjmov zo zamestnania, nie je teda potrebné viesť žiadnu súvisiacu evidenciu. Podkladom pre výpočet a zároveň aj povinnou prílohou sú potvrdenia o všetkých zamestnávateľov o príjme zo závislej činnosti daného daňovníka.

Aké ďalšie prílohy je potrebné podať spolu s daňovým priznaním?

Spolu s daňovým priznaním typu A aj B je potrebné podať aj prílohy, ktoré preukazujú nároky na rôzne výhody daňovníka:

 • – sobášny list a potvrdenie o vlastných príjmoch manželky resp. manžela pre účely uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku resp. manžela
 • – rodný list a potvrdenie o štúdiu dieťaťa (od 16-eho roku) pre účely uplatnenia daňového bonusu. Potvrdenie o štúdiu môže nahrádzať potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa či potvrdenie o tom, že dieťa sa nemôže pripravovať na povolanie štúdiom.
 • – potvrdenie o zaplatenom poistnom pre účely uplatnenia nezdaniteľnej časti na účelové sporenie –  pri podávaní daňového priznania za r. 2010 je možné naposledy si znížiť daň v súvislosti uplatnením tejto nezdaniteľnej časti

Uložit

Uložit