Novela zákona o sociálnych službách. Aké zmeny prinesie marec?

V marci nadobudne účinnosť novela zákona o sociálnych službách, ktorá prináša množstvo zmien. V súčasnosti odborníci z Ministerstva práce vedú pre verejnosť semináre v rôznych slovenských mestách, aby hlavne klientom a poskytovateľom služieb vysvetlili problematiku. Predstavujeme vám najdôležitejšie okruhy zmien v novele zákona o sociálnych službách.

1/ Novela zákona upravuje právo klienta na výber poskytovateľa sociálnej služby. (V súvislosti s nálezom Ústavného súdu) Klient bude mať opäť právo vybrať si podľa svojej vôle verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby a to bez negatívnych dôsledkov. Takou bola doteraz situácia, keď si klient vybral neverejného poskytovateľa, ale za vysokú úhradu. Po novom chceme zaviesť, aby sa samospráva podieľala na úhrade aj v prípade neverejného poskytovateľa.

2/ Novela upravuje tiež rozsah opatrovateľskej služby – jej rozsah a cena sa bude dať určiť nielen podľa hodín, ale aj podľa jednotlivých úkonov. Pre klienta to bude znamenať finančnú úsporu, keďže nebude musieť platiť vždy za celú hodinu ale niekedy postačí zaplatiť len za jednotlivý úkon. (Napríklad donáška uhlia)

3/ Spresňuje sa tiež minimálny rozsah odkázanosti na sociálnu službu. Zákon zaručuje klientovi istý minimálny rozsah (zahrňujúci rôzne úkony a služby). Pokiaľ však klient nechce, aby mu bol poskytovaný celý tento minimálny rozsah, bude sa môcť zmluvne rozhodnúť aj pre nižší. (Napríklad, keď chce, aby mu niektoré úkony robili rodinní príslušníci.)

4/ Skrátenie posudkového procesu – posúdiť odkázanosť klienta na sociálne služby bude po novom možné aj podľa zdravotnej dokumentácie, ktorú má klient doma a nie je staršia ako pol roka. Proces posudzovania sa tým zrýchli a samospráva zároveň ušetrí, lebo nebude musieť platiť za lekársky nález, ktorý vypíše zmluvný lekár klienta (t.j. lekár, ktorého väčšina ľudí nazýva starou terminológiou ošetrujúci lekár alebo obvodný lekár).
Neposudzuje sa ani odkázanosť na prepravnú službu. Stačí predložiť potvrdenie lekára alebo posudok z UPSVAR-u, že preprava bola nevyhnutná.

5/ Ústretovosť pri umiestňovaní klientov do zariadení sociálnych služieb. Dnes, pokiaľ chce byť človek umiestnený do zariadenia pre seniorov, musí spĺňať dve hlavné podmienky: mať dôchodkový vek a nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci opateru. Od marca budú môcť byť v zariadeniach pre seniorov umiestnení aj takí občania, ktorí nemajú problémy so zdravotným stavom, ale majú iné vážne problémy. (Napríklad žena týraná synom alkoholikom), a nebude potrebné posudzovať nepriaznivý zdravotný stav takéhoto klienta (lekárska posudková činnosť)

6/ Sociálnu posudkovú činnosť môžu vykonávať aj sociálni pracovníci daného zariadenia na základe poverenia obce či VÚC. Využije sa tak už existujúci odborný potenciál a ušetria sa výdavky na externú posudkovú činnosť.

7/ Sociálne služby, ktoré sa vykonávajú v zariadeniach ako sú zariadenie pre seniorov, stacionár, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie núdzového bývania…., budú hradené z prostriedkov tej obce alebo VÚC, v ktorej má klient trvalý pobyt. Teda platí, že obec uhradí náklady na sociálne služby, ktoré vykoná iná obec alebo VÚC.

8/ Sociálne služby, ktoré sa vykonávajú v zariadeniach ako sú zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, DSS, špecializované zariadenie, nocľaháreň, útulok, integračné centrum…., budú hradené z prostriedkov tej obce alebo VÚC, v ktorej sa dané zariadenie nachádza.

9/ Ak je poskytovateľ financovaný účelovou dotáciou z MFSR, obec uhrádza náklady znížené nielen o výšku úhrady klienta ale aj o výšku dotácie, aby sa zabránilo duplicitnému financovaniu.

10/ Osobe, ktorá bezodkladne potrebuje sociálne služby, sa môže vyhovieť vopred, ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby. Stačí ak ho neskôr priloží k žiadosti o uzatvorení zmluvy.

11/ Finančné príspevky sa neverejnému poskytovateľovi pobytovej sociálnej služby nekrátia v čase, kedy klient nie je prítomný v zariadení (nachádza sa v nemocnici alebo na návšteve u príbuzných). Dôvodom je, že aj v čase neprítomnosti jedného klienta, má zariadenie rovnaké výdavky (kúriť a platiť energiu musí stále aj pre ostatných klientov).

12/ Príjmy a výdavky neverejného poskytovateľa za nadštandardné činnosti (masáže, kozmetika) si hradí sám a nezapočítava si ich do nákladov, na základe ktorých následne získa finančný príspevok.

-MPSVR