ZDIEĽAŤ

Zamestnania alebo povolania je pravidelne vykonávaná činnosť za mzdu alebo plat. Zamestnania si ľudia vyberajú podľa svojich znalostí, schopností a zručností. Dá sa povedať, že každý človek je stavaný na iné hodnoty, podľa toho si tiež vyberá svoje povolanie. Na určité povolanie musí mať ľudia kvalifikáciu. Ide o stav, ktorý človek získa na školách, teda vzdelaním. Niektoré povolania môžu ľudia vykonávať aj bez kvalifikácie, jedná sa o povolania, v ktorých nemajú príliš veľkú zodpovednosť. Na určité povolania je možné sa pripraviť rekvalifikáciou. V skorších dobách bol pojem zamestnania a to, čo si pod tým predstavíme, úplne iný. Vtedy ľudia museli bude vykonávať prácu, ktorá im bola pridelená. Ich práca bola často podradné a bola závislá na mieste, kde sa narodili.

Ak sa zameriame priamo na pojem zamestnanie, čiže povolania, definujeme ho takto: Povolanie je štandardizovaný súhrn pracovných činností podľa ich obvyklého zoskupenia na trhu práce, ktorých výkon predpokladá určitú odbornú a ďalšie spôsobilosť. Ak túto definíciu povieme doslova svojimi slovami, ide o prácu, ktorú občan vykonáva priebežne, teda v predpokladu každý deň. Tým, že je zamestnaný, vykonáva nejaké povolanie, sa stáva účastníkom trhu práce. Od pracujúceho občana sa tak predpokladá určité vzdelanie, teda kvalifikácia a iné ďalšie spôsobilosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie danej činnosti.

Povolanie môžeme štruktúrovane popísať. Takýmto spôsobom je tiež popísaná v Národnej sústave povolaní. Povolanie teda charakterizuje pracovnú činnosť, pracovné podmienky, príklady práce, kvalifikačné úroveň, pracovné podmienky, zdravotné požiadavky, kvalifikačné požiadavky, požadované kompetencie a priemernej mzdy a voľné miesta na slovenskom trhu práce. Veľmi dôležité v dnešnej dobe sú kvalifikačné požiadavky. Ide o vhodnú školskú prípravu, ďalšie vzdelanie v tomto odbore, požadované certifikáty alebo povinnú prax. Tieto požiadavky niektorí zamestnávatelia vyžadujú a pri splnení všetkých bodov máte oveľa väčšiu šancu na úspech. Medzi požadované kompetencie sa radí všeobecné zručnosti, odborné vedomosti a zručnosti, ktoré sú pre danú prácu nevyhnutné.

Povolanie je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Nielen, že tvoria stály príjem peňazí, ale je tiež základom starobného dôchodku. Ak totiž budete pracovať, teda vykonávať nejaké zamestnanie 25 rokov, máte nárok na dôchodok.

ZDIEĽAŤ